ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา - นานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิบการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะทำงานโครงการฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ พร้อมด้วย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอิหร่าน ประเทศเวียดนาม และประเทศฝรั่งเศส ที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นอกจากนั้นยังนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา - นานาชาติ และโบราณสถานสำคัญภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมไทย ณ อาคารเรือนไทย สถานบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งนี้สาระสำคัญของการประชุม คือร่วมกันพิจารณาตรวจสอบข้อมูลประวัติความเป็นมา ความถูกต้อง การจัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและจัดแสดงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของแต่ละประเทศ โดยจะให้สิทธิ์แก่สถานเอกอัครราชทูตในการใช้พื้นที่จัดแสดงกิจกรรมเนื่องในวาระโอกาสวันสำคัญของประเทศนั้นๆ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม