ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ว่าที่ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการ 2566 รอบที่ 1 (Folio) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม