ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระถางต้นไม้ผักตบชวา”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระถางต้นไม้ผักตบชวา” โดยมี อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชิต กระจ่างเย่า และอาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม