ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระยาสารท”

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระยาสารท” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลหนองปลิงอำเภอนครหลวง จังหวัพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม