ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองนโยบายและแผน จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ชั้น 2 โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ ในการพิจารณา ซึ่งหน่วยงานได้เสนองบประมาณเพื่อพิจารณา รวมทั้งสิ้น 124,407,056 บาทแบ่งเป็น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยจำนวน 3,520,700 บาท และด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจำนวน 120,886,356 บาท โดยในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานได้ทบทวนโครงการและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ในขั้นต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม