ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิกานต์ ผลเจริญ และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว ครูวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวปานนุช มีประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า พร้อมปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม