ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรม “การทำสมุนไพรไล่ยุง”

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำสมุนไพรไล่ยุง” ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถาบัน โดยได้แนะนำชุมชนให้ทำผลิตภัณฑ์กันยุงจากธรรมชาติ เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์กันยุง และเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีจากการลดใช้สารเคมี จัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม