ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการอบรม จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม