ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน กลุ่มผู้รับจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 31 คน เพื่อชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม