ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบ งานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง เกิดความรู้และความเข้าใจหลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียน ให้มีความกระชับ ถูกต้องชัดเจน ดำเนินกิจกรรมโดย สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม