ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) เพื่อให้การสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามหลักสูตรกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ องค์กรภาครัฐ และสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวเกื้อหนุน ช่วยเหลือชุมชน และสังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม