ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือแนวทางการกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักวิจัย จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าประชุม เพื่อหารือแนวทางการร่วมทำงานเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย โดยต่อจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลการสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุไทย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม