ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ”

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการสืบค้นฐานข้อมูลการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม