ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อที่พึงรู้ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานโดย กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมาย ระเบียบที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานและรับฟังมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 จากอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม