ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัด

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบ ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ได้แก่ ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากทั้ง ๒ ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกจังหวัด และเป็นชุมชนนำร่อง ในการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในระดับจังหวัดการประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนชุมชนเป็นอย่างดีในการร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะนำมารวบรวมเพื่อดำเนินการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดตามกระบวนการต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม