ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริบท:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าฃวันที่ 6-8 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริบท:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานในปี ที่ผ่านมาละตั้งเป้าหมายสาหรับปีต่อไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด19 ตามมาตรการ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม