ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) ฉบับที่ ๒๓ ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) จำนวน ๒๒ ฉบับ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันพบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเพื่อลดความหนาแน่นและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ออกประกาศปิดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้ ข้อ ๑ ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยโดยการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัยใช้ระบบออนไลน์ และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home ) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยต้องกำหนดและประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การดูแลงานระบบและสาธารณูปโภคการติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรืองานอื่นที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม หรืออนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและให้หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลรายงานต่ออธิการบดีทราบแล้วแต่กรณี ข้อ ๒ ให้ทุกหน่วยงานรายงานการเข้าใช้พื้นที่ทุกอาคารภายใต้การดูแลของหน่วยงานทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนต่ออธิการบดีทุกวัน เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการราชการใน ๒ กรณี ดังนี้ ๒.๑ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่หน่วยงานมอบหมายให้ปฏิบัติงาน นอกสถานที่ตั้ง หรือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home ) โดยเต็มกำลังความสามารถ และรักษาวินัยทางราชการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งในกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ๒.๒ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่หน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลมอบหมายให้ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง เนื่องจากกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ข้อ ๓ ให้งดการใช้พื้นที่สนามกีฬากลางแจ้ง และโรงยิมเพื่อการออกกำลังกาย ข้อ ๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานต่อมหาวิทยาลัยทันทีในกรณีที่มีบุคลากรหรือนักศึกษา ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและให้หน่วยงานดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการควบคุมโรคและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้มีความผิดและโทษตามที่กฎหมายกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม