ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน โดย “ส่งเสริมการเกษตรครัวเรือน โดยการปลูกผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมักวัชพืชและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ” รวมทั้ง “การทำน้ำยาล้างจาน” เพื่อไว้ใช้ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้สมาชิกจำนวน 40 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย ดร.สายชล สุขญาณกิจ นักวิชาการด้านการเกษตร และนางปราสาท ทองนิล และนายสิงห์หา ชะนะภัย ในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จึงขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม