ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เครื่องแขวนไทย”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เครื่องแขวนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดลมงคล ประพัทธสุรพงศ์ และอาจารย์จตุพล อินทสร้อย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ ทำเครื่องแขวน และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติบัตรจากอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จัดขึ้น ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม