ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ครั้งที่ 2/ 2564 (ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ครั้งที่ 2/ 2564 (ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม