ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาและวรรณคดีไทยมากขึ้น ตลอดจนมุ่งหวังนักศึกษาสามารถสร้างแบบฝึกหัดและสื่อเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาเมื่อได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผศ.จันจิรา หาวิชา ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม