ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมหารือเพื่อทำความตกลงทางวิชาการกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมหารือเพื่อทำความตกลงทางวิชาการกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด โดยมีประเด็นในการหารือเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาญี่ปุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธารามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม