ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจากอาจารย์เทียมจันทร์ ศรีสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการเรียนรู้ วิทยากรโดยอาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม