ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม