ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การใช้งานในระบบ KSP Self-service ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นางพรพรรณ เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อม การขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานในระบบ KSP Self-service ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม