ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดงาน วิทยากรโดย คุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย และคุณจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิธีการสื่อสารในองค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม