ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 2) พิจารณาทบทวน นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ของผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาคนใหม่ 3) พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4) พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม