ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี อาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการโดย อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีความสุข ในการปฎิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นการสร้างพื้นที่ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอดแทรกในบริบทต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันเสวนา อภิปรายให้ความรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ และเปิดพื้นที่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจในประเด็นเสวนาได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม