ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ) ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกุศล ยิ้มละม้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ตำบลบ้านชุ้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.วางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ศักยภาพและต้นทุนทางสังคม ทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นและในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตน เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่มาต่อยอดในการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่นพื้นที่ชุมชน 3.เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม