ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม และ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ วิทยากรโดย รศ.ดร.สัญญา สะสอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิจัยให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม