ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสำรวย กองอรรถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น กล่าวที่มา ของโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ตำบลหนองปลิง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ศักยภาพและต้นทุนทางสังคม ทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นและในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตน เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่มาต่อยอดในการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นพื้นที่ชุมชน 3.เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีวิทยากรกลุ่มดังนี้ 1.ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 2.ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ 3.ผศ.พัชนี บุญรัศมี 4.อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 5.อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม