ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนบุคลากรซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาประสบความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพสินทางปัญญาที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของสถาบันนำไปสู่การปฏิบัติ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม