ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา”

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจาก คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม