ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต และ อาจารย์ ดร.น้ำแท้ มีบุญสร้าง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน ร่วมรับฟังการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม