ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ : “อบรมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้" ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ และ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี จากครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการ อ่านออกเขียนได้ในโรงเรียน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 2 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม