ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายประชา อภิเลปน์ 2. นางสาวสิริพนิดา ลับแสง 3. นางสาวนภาลัย ภูสันต์ 4. นายนทิบดี หงส์อ่อน 5. นางสาวศุภรดา สุวรรณผล 6. นายอนุชา ขันธลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและขอขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม