ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า หรือ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว . (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าพบปรึกษาหารือกับนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายชูชาติ ศารทประภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัดอ่างทอง ในเรื่อง การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า หรือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว .(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็น อว. ส่วนหน้าเพื่อทำงานร่วมกับ จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม