ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอสำหรับข้อมูลจำนวนมากให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย ด้วยวิธี infographic ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี Infographic ในรูปแบบ Presentation สำหรับการนำเสนอการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม