ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรจาก อสม.จังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม