ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ”

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ” วิทยากรโดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เอกสารประวัติศาสตร์จากต่างประเทศอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ โดยมีนักศึกษาชั้นปี 1 และ ปีที่ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม