ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการอำไพพิศ บุนนาค และนางสาวสิราพร อ้อมแก้ว เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 204 และห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 29Porntewa Santhud, Keng Surachart และคนอื่นๆ อีก 27 คน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม