ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้านให้แก่แกนนำในพื้นที่ คือ 1) ทักษะการเฝ้าระวัง 2) ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ต้องฝึกฝนเคาเซอริ่ง 3) ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน อาศัยแกนนำ และขอนักวิชาการราชภัฏเป็นพี่เลี้ยง เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่ได้จากทุนชีวิต 4) ทักษะการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กตามวัย และ 5) ทักษะการส่งต่อ รวมทั้งมีนักวิชาการในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตัวแทน สสจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการจากศูนย์คุณธรรม ตัวแทนชุมชนจาก 4 พื้นที่บริการวิชาการ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย และ อำเภอบางบาล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จำนวน 40 คน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม