ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสุนันท์ ภู่เจริญธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลคลองจิก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ตำบลคลองจิก เป็นผู้กล่าวารายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ศักยภาพและต้นทุนทางสังคม ทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นและในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตน เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่มาต่อยอดในการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นพื้นที่ชุมชน 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีวิทยากรกลุ่มดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์, อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี, อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ,อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม