ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมี อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง และอาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน” คุณปานนุช มีประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการสินค้าชุมชน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม