ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้เชิญ ผู้รับจ้างงานมาร่วมประชุมกับคณะกรรมดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ ตำบลแก้วฟ้า ตำบลเทพมงคล ตำบลสามไถ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม