ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคุณประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม