ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม