ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมได้อย่างง่าย และผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้ โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 80 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม