ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ เพ็งพงษ์ ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม