ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณรอง วิทยากรโดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม